กานพลู ผง 1กิโลกรัม

ตำรายาไทย: มีการใช้กานพลูในหลายตำรับ ตัวอย่างเช่น ใน ”พิกัดตรีพิษจักร” คือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสซึมซาบไวดังกงจักร 3 อย่าง มี ผลผักชีล้อม ผลจันทน์เทศ และกานพลู สรรพคุณแก้ลม แก้พิษเลือด แก้ธาตุพิการ บำรุงโลหิต ”พิกัดตรีคันธวาต” คือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอมแก้ลม 3 อย่าง มี ผลเร่วใหญ่ ผลจันทน์เทศ และกานพลู มีสรรพคุณ แก้ธาตุพิการ แก้ไข้อันเกิดแต่ดี แก้จุกเสียด

Categories : 1kg

Share

Product Description

Resource  https://en.wikipedia.org/wiki/Clove

Cloves are used in the cuisine of Asian, African, and the Near and Middle East countries, lending flavor to meats, curries, and marinades, as well as fruit such as apples, pears or rhubarb. Cloves may be used to give aromatic and flavor qualities to hot beverages, often combined with other ingredients such as lemon and sugar. They are a common element in spice blends such as pumpkin pie spice and speculoos spices.

In Mexican cuisine, cloves are best known as clavos de olor, and often accompany cumin and cinnamon.[3] They are also used in Peruvian cuisine, in a wide variety of dishes as carapulcra and arroz con leche.

A major component of clove taste is imparted by the chemical eugenol,[4] and the quantity of the spice required is typically small. It pairs well with cinnamon, allspice, vanilla, red wine and basil, as well as onion, citrus peel, star anise, or peppercorns.

Non-culinary uses[edit]
The spice is used in a type of cigarette called kretek in Indonesia.[1] Clove cigarettes have been smoked throughout Europe, Asia and the United States. Starting in 2009, clove cigarettes must be classified as cigars in the US.[5]

Because of the bioactive chemicals of clove, the spice may be used as an ant repellent.[6]

Cloves can be used to make a fragrance pomander when combined with an orange. When given as a gift in Victorian England, such a pomander indicated warmth of feeling.

 
Cloves used in an orange as a pomander
 
Cloves drying in sun
Potential medicinal uses and adverse effects[edit]
Though long-used in traditional medicine, there is little evidence that clove oil containing eugenol is effective for toothache pain or other types of pain,[7][8] although one review reported efficacy of eugenol combined with zinc oxide as an analgesic for alveolar osteitis.[9] Studies to determine its effectiveness for fever reduction, as a mosquito repellent, and to prevent premature ejaculation have been inconclusive.[7][8] It remains unproven whether blood sugar levels are reduced by cloves or clove oil.[8] Use of clove for any medicinal purpose has not been approved by the US Food and Drug Administration, and its use may cause adverse effects if taken orally by people with liver disease, blood clotting and immune system disorders, or food allergies.[7]

Traditional medicinal uses[edit]
Cloves are used in Indian Ayurvedic medicine, Chinese medicine, and western herbalism and dentistry where the essential oil is used as an anodyne (painkiller) for dental emergencies and various other disorders.[10] The essential oil is used in aromatherapy.[7]

In Chinese medicine, cloves or ding xiang are considered acrid, warm, and aromatic, entering the kidney, spleen and stomach meridians, and are notable in their ability to warm the middle, direct stomach qi downward, to treat hiccup and to fortify the kidney yang.[11]

Adulteration[edit]
Clove stalks are slender stems of the inflorescence axis that show opposite decussate branching. Externally, they are brownish, rough, and irregularly wrinkled longitudinally with short fracture and dry, woody texture.

Mother cloves (anthophylli) are the ripe fruits of cloves that are ovoid, brown berries, unilocular and one-seeded. This can be detected by the presence of much starch in the seeds.

Blown cloves are expanded flowers from which both corollae and stamens have been detached.

Exhausted cloves have most or all the oil removed by distillation. They yield no oil and are darker in color.[12]

History[edit]
In the third century BCE, Chinese emperors of the Han Dynasty required those who addressed him to chew cloves to freshen their breath,[13] and they had reached the Roman world by the first century CE, where they were described by Pliny the Elder.[14]

The first clearly dated archeological find of a clove is substantially later than the written evidence, with two examples found at a trading port in Sri Lanka, dated to around 900-1100 CE.[15] An earlier reported find, in Syria, dated to around 1700 BCE, is no longer believed to be a clove.[14][15]

Cloves were traded by Omani sailors and merchants trading goods from India to the mainland and Africa during the Middle Ages in the profitable Indian Ocean trade.[citation needed]

Until modern times, cloves grew only on a few islands in the Moluccas (historically called the Spice Islands), including Bacan, Makian, Moti, Ternate, and Tidore.[16] In fact, the clove tree that experts believe is the oldest in the world, named Afo, is on Ternate. The tree is between 350 and 400 years old.[17] Tourists are told that seedlings from this very tree were stolen by a Frenchman named Pierre Poivre in 1770, transferred to the Isle de France (Mauritius), and then later to Zanzibar, which was once the world's largest producer of cloves.[17]

Until cloves were grown outside of the Maluku Islands, they were traded like oil, with an enforced limit on exportation.[17] As the Dutch East India Company consolidated its control of the spice trade in the 17th century, they sought to gain a monopoly in cloves as they had in nutmeg. However, "unlike nutmeg and mace, which were limited to the minute Bandas, clove trees grew all over the Moluccas, and the trade in cloves was way beyond the limited policing powers of the corporation."[18]

Chemical compounds[edit]
 
The compound eugenol is responsible for most of the characteristic aroma of cloves
Eugenol composes 72–90% of the essential oil extracted from cloves and is the compound most responsible for clove aroma.[4] 100% extraction occurs at 80 minutes in pressurized water of 125 °C.[19] Ultrasound-assisted and microwave-assisted extraction methods provide more rapid extraction rates with lower energy costs.[20]

Other important essential oil constituents of clove oil include acetyl eugenol, beta-caryophyllene and vanillin, crategolic acid, tannins such as bicornin,[4][21] gallotannic acid, methyl salicylate (painkiller), the flavonoids eugenin, kaempferol, rhamnetin, and eugenitin, triterpenoids such as oleanolic acid, stigmasterol, and campesterol and several sesquiterpenes.[22]

Eugenol is toxic in relatively small quantities; for example, a dose of 5–10 ml has been reported as being a near fatal dose for a two-year-old child.[23]

Related Product

The seeds of Mucuna pruriens have been used for treating many dysfunctions in Tibb-e-Unani (Unani Medicine), the traditional system of medicine of Indo-Pakistan Subcontinent.[7] It is also used in Ayurvedic medicine.

฿ 990 ฿ 990
฿ 850 ฿ 850 -14%
Member ฿ 850 ฿ 850 -14%

Typically, okra is used as a thickening agent in soups like gumbo because of its ooey-gooey texture, but it can double as a nutritional powerhouse filled with vitamins, minerals, and other nutrients that provide an array of health benefits from treating diabetes to preventing kidney disease. A single cup of raw okra has a little over 30 calories, about 3 grams of dietary fiber, 2 grams of protein, 7.6 grams carbohydrates, 0.1 grams of fat, 21 milligrams of vitamin C, around 88 micrograms of folate, and 57 milligrams of magnesium. This makes okra a nutrition hero and a very available food when it comes to our health.

฿ 850 ฿ 850
฿ 550 ฿ 550 -35%
Member ฿ 550 ฿ 550 -35%

In one study, researchers gave three grams of cardamom powder a day to 20 adults who were newly diagnosed with high blood pressure. After 12 weeks, blood pressure levels had significantly decreased to the normal range (3Trusted Source). The promising results of this study may be related to the high levels of antioxidants in cardamom. In fact, the participants’ antioxidant status had increased by 90% by the end of the study. Antioxidants have been linked to lower blood pressure (3Trusted Source, 4Trusted Source). Researchers also suspect that the spice may lower blood pressure due to its diuretic effect, meaning it can promote urination to remove water that builds up in your body, for example around your heart.

฿ 2,350 ฿ 2,350
฿ 2,150 ฿ 2,150 -9%
Member ฿ 2,150 ฿ 2,150 -9%

Cultivation Babbler's Bill, Thunbergia laurifolia is a popular ornamental plant in tropical gardens. It is a long-blooming vine in cultivation. Propagation is from stem cuttings or shoots from the tuberous roots. It is a fast-growing perennial herbaceous climber. It has become an exotic weed in many tropical countries. Teas and medicinal In Malaysia, juice from crushed leaves of T. laurifolia are taken for menorrhagia, placed into the ear for deafness, and applied for poulticing cuts and boils.[6] In Thailand, leaves are used as an antipyretic, as well as for detoxifying poisons.[7] Several Thai herbal companies have started producing and exporting rang jeud tea.[4] Chemistry Iridoid glucosides have been isolated from T. laurifolia.[7] Microwave-dried leaves displayed stronger antioxidant properties than fresh leaves.[4] The antioxidant properties of the infusion from microwave-dried leaves is higher than the commercial rang jeud tea from Thailand.[citation needed]

฿ 450 ฿ 450
฿ 350 ฿ 350 -22%
Member ฿ 350 ฿ 350 -22%
Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com